About Nina

Nina C. Smith

Education Faculty, Consultant, Writer

ABOUT

Nina holds a Doctorate of Education in Curriculum, Teaching, Learning and Leadership from Northeastern University and an M.Ed. from University of Jyväskylä, Finland, and is passionate about supporting learner agency in all levels of education and leveraging instructional design tool to create learning-centered educational environments.

She currently mentors educators pursuing their M.Ed. degees at Western Governors University and consults for schools around the world. Previously she has taught Early Childhood Educators at Head Start, TEFL teachers in Mexico, elementary grades in Finland, and preschoolers at daycare.

Originally from Finland, she is now based in Pacific NorthWest. She loves books, beaches, and well-told stories.

BLOGGING

Learning Process
Is learning a process or a product? The answer to this simple but very important question defines the daily practices in your classroom.

Learning Strategies
Using active learning strategies to acquire information and elaborate it is important for deeper learning in all levels of education. Most students are familiar with passive learning activities.

GET IN TOUCH

Nina is always available for side collaborations and talks worldwide. If you want to chat about education, learning, teaching, writing, or anything else, don’t hesitate in reaching out.

WRITING:

How to enjoy learning
Article December 2021

Learner Agency
Dissertation August 2017

Choosing How to Teach
Book July 2012

Teacher trainer, faculty at online university mentoring graduate students earning their M.Ed. degrees. Originally from Finland, now living, learning & working in the U. S. focusing on deep learning. Passionate about learner-centered education, learner agency (dissertation) and transformative learning experiences. My current resume is available here.

Tähänastisen urani aikana olen opettanut useilla koulutusasteilla – esiopetuksessa, peruskoulussa, TESOL opettajia ja oppilaita, aikuisia, sekä korkeakoulussa. Nykyinen työni on toimia mentorina opettajille ja kouluttajille heidän suorittaessaan maisterintutkintoa opetusteknologiassa ja -suunnittelussa täysin verkko-opiskeluun pohjautuvassa amerikkalaisessa yliopistossa.

I grew up in Southeastern Finland, spending summers by the sea reading books and stories, loving the works of Tove Jansson and Ursula Le Guin. In my free time, I either read or walk on the beach, imagining and writing about alternative worlds and cultures. Check the Fiction page for more information!

Teaching Dispositions and Philosophy

Education is work done with both expertise and personality. We all have different learning strategies and teaching styles, derived from our learning and teaching philosophy. It is crucially important to be aware of our own preferences if we wish to teach or design instruction, because our beliefs (epistemology) and dispositions inevitably become visible in our work.

My strongly held belief of learning is two-fold: everyone can (and should) engage in self-development, and we should design education to be learner-centered. In any given level of education this can be done by providing choices for the learners. In an ideal situation learners will have choices both for their engagement and assessment, because one size will never fit all. Our reasoning and congnitive functions are related to the cultural context where we grew up. I want to be very clear about this statement: there is no value judgment in my sentence, different doesn’t mean better or worse. Just different. Only when different thoughts come together some significant changes can happen. Group-think doesn’t support development.

Opetustyöhön osallistuu sekä asiantuntemuksemme että persoonallisuutemme, sillä meillä kaikilla on omat oppimisstrategiamme ja opetustyylimme. On ehdottoman tärkeää tiedostaa omat mieltymyksemme, sillä opetustyössä sekä uskomukset että taipumukset tulevat väistämättömästi esille.

Oma oppimisnäkemykseni on kaksijakoinen: jokainen voi (ja jokaisen tulisi) osallistua itsensä kehittämiseen, ja opetussuunnittelun tulisi aina olla oppilaslähtöistä. Tämä voidaan saavuttaa kaikilla koulutustasoilla tarjoamalla vaihtoehtoja oppijoille. Ihanteellisessa tilanteessa oppilailla on valinnan mahdollisuus sekä osallistumis- että arviointikäytänteissä, sillä yksi koko ei koskaan voi olla kaikille sopiva. Sekä päättelytapamme että kognitiotaipumuksemme liittyvät kulttuuriseen kontekstiin, jossa kasvoimme. Huomaathan, että lauseessani ei ole arvomerkitystä, erilainen ei tarkoita parempaa tai huonompaa. Vain erilaista. Eri ajatustapojen tuominen yhteen on tärkeää, sillä vain sillloin voi tapahtua merkittäviä muutoksia. Ryhmän yksimielisyys ei tue käsitteenmuodostusta.

Transformative learning

Learning is – and should be – a life-changing event. Things we simply memorize don’t change our perception of the world, therefore they are just pieces of infomation to store. But when transformative learning happens, our way of experiencing and conceptualizing the world around us changes. The goal of transformative learning is to support people to become lifelong learners. The way we perceived something in our 20’s is different from our perceptions later in the life.

Oppiminen on- tai ainakin sen tulisi olla – elämää muuttava tapahtuma. Asiat, jotka vain muistamme, eivät muuta maailmankuvaamme, joten ne ovat vain kokonaisuuden palasia tallennettavaksi. Transformatiivisen oppimisen tapahtuessa koko tapamme kokea ja konseptoida ympäröivää maailma muuttuu. Muuttuvan oppimisen tavoitteena on tukea ihmisiä elinikäisiksi oppijoiksi. Se, miten havaitsimme jotain 20-vuotiaina, eroaa melkoisesti käsityksistämme myöhemmin elämässä. Viime vuonna sain kouluttaa mentori-kollegoitani elänää muuttavasta oppimisesta.

NotesFromNina is my other blog
%d bloggers like this: